News


Avatar

Problemy techniczne...
ªmaniek | 2006-01-18

Dzisiejsze problemy techniczne by?y spowodowane zainfekowaniem strony (nie komputerów, prosz? si? nie obawia?) przez trojana, od teraz wszystko powinno ju? funkcjonowa? ca?kowicie poprawinie. Dzi?kujemy za wytrwa?o?? i przepraszamy.

Avatar

Jarre
~Azawakh | 2006-01-16

Galeria pod Jarrem

Avatar

Komunikat: Zmiany w prezentacji prac...
ªmaniek | 2006-01-14

Zgodnie z postanowieniem redakcji z dnia 28 grudnia 2005 roku, maj?cej na celu popraw? wizerunku galerii, ulega zmianie prezentacja prac na "stronie g?ównej" oraz w dziale "nowe prace". Na stronie g?ównej b?d? prezentowane prace "u?ytkowników", "zas?u?onych", "moderatorów" oraz "administratorów", natomiast w "Galerii Debiutantów" b?d? prezentowane prace umieszczone przez "debiutantów". Po uzyskaniu przez debiutanta statusu u?ytkownika, jego prace automatycznie b?d? pokazywa? si? na stronie g?ównej. <br /> <br />Redakcja ma nadziej?, ?e powy?szy pomys? znajdzie uznanie w?ród szerokiej rzeszy naszych odwiedzaj?cych :) <br /> <br />Pozdrawiamy. <br />Redakcja.

Avatar

10-gigowa paczka (zapa?ek)
^wincent | 2006-01-03

Podczas targów Consumer Electronics Show, które rozpoczn? si? w tym tygodniu w Las Vegas, firma Cornice zaprezentuje najnowsz? lini? dysków twardych.

Avatar

Debiutant
ªmaniek | 2005-12-01

Dzisiaj pojawi? si? nowy poziom: debiutant, <br /> <br />Debiutant jest osob?, która nie mo?e ocenia? prac oraz g?osowa? na prace tygodnia. <br /> <br />Przej?cie na u?ytkownika z pe?nymi prawami jest bardzo proste: wystarczy wgra? minimum pi?? prac, które uzyskaj? ?redni? ocen? wi?ksz? lub równ? siedem. <br /> <br />Osoby, które zosta?y zaproszone przez moderatorów lub posiadaj?cy odpowiedni status w galerii nie przechodz? przez faz? debiutanta. <br /> <br />System b?dzie co sze?? godzin sprawdza? u?ytkowników i ewentualnie nadawa? im prawo zwyk?ego u?ytkownika. <br /> <br />Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela redakcja. <br /> <br />?yczymy przyjemnej zabawy... :)

Avatar

Komentarze pod pracami
ªmaniek | 2005-11-20

Redakcja zwraca si? z pro?b? do wszystkich u?ytkowników o przemy?lane pisanie komentarzy w galerii. Wszystkie krótkie, nieprzemy?lane, nie wnosz?ce nic komentarze b?d? usuwane przez moderatorów, a wystawiona ocena b?dzie niewa?na. Z góry dzi?kujemy... :)

Avatar

Konkurs na logo variart.org!
^ipy | 2005-11-15

Drodzy u?ytkownicy, og?aszamy konkurs na logo serwisu artystycznego variart.org.

Avatar

10-megapikseli Sharpa
^ipy | 2005-11-12

W ofercie firmy Sharp pojawi? si? nowy czujnik obrazu CCD - RJ21W3BA0ET - o rozdzielczo?ci 10-megapikseli. Jak podaje producent, jest to najmniejszy (38 mm2) element ?wiat?oczu?y o takich parametrach, dost?pny obecnie na rynku.

Avatar

Panoramiczny tablet Wacoma
^wincent | 2005-11-01

Wacom wprowadza na rynek kolejny model tabletu graficznego z serii Intuos3 - A5 Wide. Od innych urz?dze? z tej serii odró?niaj? ten tablet proporcje powierzchni tabletu - 16:10 (obszar roboczy tabletu wynosi 27,1 x 15,9 cm). Tablet zaprojektowany zosta? specjalnie do pracy z szerokoekranowymi wy?wietlaczami LCD.

Avatar

Nowy redaktor!
ªmaniek | 2005-10-04

Mamy zaszczyt przedstawi? nowego redaktora, który b?dzie odpowiedzialny za moderowanie stron? z zakresu malarstwa i innych odr?cznych dokona? :) A wybranym szcz??liwcem zosta? <b>frodok</b>.

Avatar

Nowy Olympus E-500
^ipy | 2005-09-19

Nowy model powsta? na bazie aparatu Olympus E-300. W stosunku do E-300 nowo?? ma by? jednak mniejsza, l?ejsza, a przede wszystkim ? ta?sza. E-500 to bowiem atak Olympusa na dynamicznie rozwijaj?cy si? rynek najta?szych cyfrowych lustrzanek.

Avatar

Akcja Integracja 2005
ªmaniek | 2005-09-14

Planujemy zorganizowa? zjazd integracyjny u?ytkowników serwisu... Spotkanie odby?oby si? w weekend w Krakowie jeszcze w tym roku. <br /> <br />W tym calu osoby, które wst?pnie by?by zainteresowane prosimy o wys?anie e-maila na adres <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>, w tytule prosimy wpisa? tylko swój nick - zbieramy teoretyczn? list? zainteresowanych.

Avatar

?Gdy zapala si? latarnia...?
^ipy | 2005-09-04

Na wystawie prezentowanych jest 35 fotografii Miros?awa Skwierawskiego, ukazuj?cych architektur? Bielska-Bia?ej w aurze nocnego o?wietlenia. Autor stara? si? odda? klimat bielskiej starówki oraz urok miejsc, które w ?wietle lamp wygl?daj? tak, jakby czas zatrzyma? si? tu ju? kilkadziesi?t lat temu, a nawet przed wiekami.

Avatar

Gadu-Gadu 7.0 juz do pobrania w sieci!!
^wincent | 2005-09-01

Gadu-Gadu 7.0 - to najnowsza, multimedialna wersja komunikatora Gadu-Gadu, pozwalaj?ca na prowadzenie rozmów audio-video i nietylko!

Avatar

Nowa szata graficzna i Prace Tygodnia...
ªmaniek | 2005-08-31

Jak ka?dy widzi zmienili?my szat? graficzn?, rozumiem zaskoczenie niektórych u?ytkowników, ale mam nadziej?, ?e ka?dy powoli przestawi si? na nowe kolory :) Zmienili?my troch? rozk?ad menu oraz wy?wietlania prac, natomiast ca?a reszta, czyli zasady funkcjonowania pozostaj? bez zmian. Nowo?ci? s? prace tygodnia, s? ca?kowicie niezale?ne od Da? G?ównych, których zasada wyboru pozostaje bez zmian (czyli moderatorzy samodzielnie wybieraj? jedn? prac? dziennie). Zasady dzia?ania Prac Tygodnia: - wybierane przez u?ytkowników - wy?wietlane s? przez ca?y tydzie? - 4 prace które w danym tygodniu uzbieraj? najwi?ksz? liczb? punktów, wy?wietlane s? na górze strony przez ca?y nast?pny tydzie?, prze?adowanie nast?puje w godzinach rannych czasu Polskiego - jeden g?os, jednego u?ytkownika = 1 punkt na dan? prac? - pierwszy tydzie?, pocz?wszy od 31.08 do 4.09 b?dziemy prezentowa? ostatnie 4 Dania G?ówne Starali?my si? tak wyko?czy? now? wersj? aby nie zawiera?a ?adnych b??dów, niestety system Prac Tygodnia wymaga przetarcia, wi?c wszystkie osoby, które zauwa?? jakiekolwiek b??dy prosz? o kontakt bezpo?rednio ze mn?: [email protected] Dzi?ki i ?ycz? przyjemnej zabawy. :P

Avatar

Afryka?ski wrzesie? z National Geographic (2005)
ªmaniek | 2005-08-30

1. "Nostalgia urzeczywistniona" - Afryka w fotografiach Kazimierza Zagórskiego - Zach?ta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 13 wrze?nia - 16 pa?dziernika 2. Sesja Naukowa - "Afryka Kontynent XXI wieku" - pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - Departament Afryki i Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Warszawski, aula Stary BUW - 8 wrze?nia 3. Festiwal Kultur ?wiata "Okno na ?wiat" - Klub Ucho, Gdynia; 8 - 10 wrze?nia 4. "Tydzie? kenijski" - Wola Park, Warszawa; 19 - 25 wrze?nia 5. "Przegl?d Filmów Afryka?skich - Lunafrica" (www.kinoluna.pl) - 16 - 29 wrze?nia; Kino Luna, Warszawa - 30 wrze?nia - 6 pa?dziernika; Kino Charlie; ?ód? - 1 - 7 pa?dziernika; Nasze Kino, Toru? - 7 - 13 pa?dziernika; Kino ?wiatowid, Katowice - 14 - 20 pa?dziernika; Kino Pod Baranami, Kraków - 21 - 27 pa?dziernika; Kino Atom, Wroc?aw

Avatar

Wystawa "Warszawa, Jesie? 1939"
ªmaniek | 2005-08-30

Dzi?ki uprzejmo?ci Pani Magdaleny Chudzikiewicz z Polskapresse, która jest jednym z organizatorów wystawy "Warszawa, Jesie? 1939". Jako jeden z nielicznych serwisów mamy ogromn? przyjemno?? publikacji wybranych unikalnych zdj?? z wy?ej wymienionej wystawy. Zdj?cia ukazuj? wczesn? faz? drugiej wojny ?wiatowej, i okupacj? Warszawy. Kolekcja obejmuje 300 zdj??. Warszawy dotyczy oko?o 160. Fotografie pokazano na kilku wystawach w Niemczech. W Polsce s? prezentowane po raz pierwszy, dok?adnie 60 lat od zako?czenia II wojny ?wiatowej. Wszytkie fotografie mo?na ogl?da? od 2 wrze?nia do 16 pa?dziernika 2005 roku w budynku Podchor??ówki w ?azienkach Królewskich w Warszawie. Wszytkich ch?tnych gor?co zapraszamy. Organizatorami wystawt "Warszawa, Jesie? 1939" s?: Polskapresse, Archiwum Pa?stwowe m. st. Warszawy i ?azienki Królewskie. Patronat honorowy nad wystaw? obj?li Minister Kultury Waldemar D?browski i Prezydent m. st. Warszawy Lech Kaczy?ski

Avatar

Nowe kategorie
^ipy | 2005-08-28

Wraz z powstaniem nowych podkategorii w fotografii, prosimy wszystkich u?ytkownikow o przeniesienie prac do odpwiednich dzia?ów.

Avatar

1000 prac VariArt.org
ªmaniek | 2005-08-24

Jaki? czas temu strona przekroczy?a liczb? 1000 prac :) <a href=http://www.variart.org/index.php?d=galeria&id=301&obraz_id=1914>Oto numer 1000 naszej galerii :)</a>. Ja tylko mam nadziej?, ?e ju? nied?ugo do tej liczby dodamy jedno zero :P Pozdrawiam.

Avatar

Wszelkie Przejawy Artyzmu
^ipy | 2005-08-12

Andrzej Mleczko w Dusznikach W dniach 6-18 sierpnia od 10.00 do 21.00 w Hotelu "Piastów Gród" w Dusznikach Zdroju b?dzie mo?na obejrze? wystaw? rysunków legendarnego polskiego satyryka Andrzeja Mleczki. Oko?o 130 prac formatu A3 (niektóre z oryginalnymi autografami mistrza) podzielonych jest na 2 cz??ci. Powy?sza wystawa to pierwsza tura, a w okolicach ko?ca wrze?nia rozpocznie si? druga cz??? wystawy. Zapraszamy! Ekipa WPA


Nowości w galerii głównej

Emanacje- hierarchia - praca na VariArt.org
Emanacje- hierarchia
*Azja


Anioł Secondiusz - praca na VariArt.org
Anioł Secondiusz
marianw


Somebody Someone - praca na VariArt.org
Somebody Someone
Karpiu1981


Po 18 w Uniejowie - praca na VariArt.org
Po 18 w Uniejowie
Dariusz Nowicki

On-line
Gam

Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności Strona może zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Made with and in Warsaw by jakub mańkowski
Copyright © 2002-2019 VariArt.org