News


Avatar

?Gdy zapala si? latarnia...?
^ipy | 2005-09-04

Na wystawie prezentowanych jest 35 fotografii Miros?awa Skwierawskiego, ukazuj?cych architektur? Bielska-Bia?ej w aurze nocnego o?wietlenia. Autor stara? si? odda? klimat bielskiej starówki oraz urok miejsc, które w ?wietle lamp wygl?daj? tak, jakby czas zatrzyma? si? tu ju? kilkadziesi?t lat temu, a nawet przed wiekami.

Avatar

Gadu-Gadu 7.0 juz do pobrania w sieci!!
^wincent | 2005-09-01

Gadu-Gadu 7.0 - to najnowsza, multimedialna wersja komunikatora Gadu-Gadu, pozwalaj?ca na prowadzenie rozmów audio-video i nietylko!

Avatar

Nowa szata graficzna i Prace Tygodnia...
ªmaniek | 2005-08-31

Jak ka?dy widzi zmienili?my szat? graficzn?, rozumiem zaskoczenie niektórych u?ytkowników, ale mam nadziej?, ?e ka?dy powoli przestawi si? na nowe kolory :) Zmienili?my troch? rozk?ad menu oraz wy?wietlania prac, natomiast ca?a reszta, czyli zasady funkcjonowania pozostaj? bez zmian. Nowo?ci? s? prace tygodnia, s? ca?kowicie niezale?ne od Da? G?ównych, których zasada wyboru pozostaje bez zmian (czyli moderatorzy samodzielnie wybieraj? jedn? prac? dziennie). Zasady dzia?ania Prac Tygodnia: - wybierane przez u?ytkowników - wy?wietlane s? przez ca?y tydzie? - 4 prace które w danym tygodniu uzbieraj? najwi?ksz? liczb? punktów, wy?wietlane s? na górze strony przez ca?y nast?pny tydzie?, prze?adowanie nast?puje w godzinach rannych czasu Polskiego - jeden g?os, jednego u?ytkownika = 1 punkt na dan? prac? - pierwszy tydzie?, pocz?wszy od 31.08 do 4.09 b?dziemy prezentowa? ostatnie 4 Dania G?ówne Starali?my si? tak wyko?czy? now? wersj? aby nie zawiera?a ?adnych b??dów, niestety system Prac Tygodnia wymaga przetarcia, wi?c wszystkie osoby, które zauwa?? jakiekolwiek b??dy prosz? o kontakt bezpo?rednio ze mn?: [email protected] Dzi?ki i ?ycz? przyjemnej zabawy. :P

Avatar

Afryka?ski wrzesie? z National Geographic (2005)
ªmaniek | 2005-08-30

1. "Nostalgia urzeczywistniona" - Afryka w fotografiach Kazimierza Zagórskiego - Zach?ta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 13 wrze?nia - 16 pa?dziernika 2. Sesja Naukowa - "Afryka Kontynent XXI wieku" - pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - Departament Afryki i Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Warszawski, aula Stary BUW - 8 wrze?nia 3. Festiwal Kultur ?wiata "Okno na ?wiat" - Klub Ucho, Gdynia; 8 - 10 wrze?nia 4. "Tydzie? kenijski" - Wola Park, Warszawa; 19 - 25 wrze?nia 5. "Przegl?d Filmów Afryka?skich - Lunafrica" (www.kinoluna.pl) - 16 - 29 wrze?nia; Kino Luna, Warszawa - 30 wrze?nia - 6 pa?dziernika; Kino Charlie; ?ód? - 1 - 7 pa?dziernika; Nasze Kino, Toru? - 7 - 13 pa?dziernika; Kino ?wiatowid, Katowice - 14 - 20 pa?dziernika; Kino Pod Baranami, Kraków - 21 - 27 pa?dziernika; Kino Atom, Wroc?aw

Avatar

Wystawa "Warszawa, Jesie? 1939"
ªmaniek | 2005-08-30

Dzi?ki uprzejmo?ci Pani Magdaleny Chudzikiewicz z Polskapresse, która jest jednym z organizatorów wystawy "Warszawa, Jesie? 1939". Jako jeden z nielicznych serwisów mamy ogromn? przyjemno?? publikacji wybranych unikalnych zdj?? z wy?ej wymienionej wystawy. Zdj?cia ukazuj? wczesn? faz? drugiej wojny ?wiatowej, i okupacj? Warszawy. Kolekcja obejmuje 300 zdj??. Warszawy dotyczy oko?o 160. Fotografie pokazano na kilku wystawach w Niemczech. W Polsce s? prezentowane po raz pierwszy, dok?adnie 60 lat od zako?czenia II wojny ?wiatowej. Wszytkie fotografie mo?na ogl?da? od 2 wrze?nia do 16 pa?dziernika 2005 roku w budynku Podchor??ówki w ?azienkach Królewskich w Warszawie. Wszytkich ch?tnych gor?co zapraszamy. Organizatorami wystawt "Warszawa, Jesie? 1939" s?: Polskapresse, Archiwum Pa?stwowe m. st. Warszawy i ?azienki Królewskie. Patronat honorowy nad wystaw? obj?li Minister Kultury Waldemar D?browski i Prezydent m. st. Warszawy Lech Kaczy?ski

Avatar

Nowe kategorie
^ipy | 2005-08-28

Wraz z powstaniem nowych podkategorii w fotografii, prosimy wszystkich u?ytkownikow o przeniesienie prac do odpwiednich dzia?ów.

Avatar

1000 prac VariArt.org
ªmaniek | 2005-08-24

Jaki? czas temu strona przekroczy?a liczb? 1000 prac :) <a href=http://www.variart.org/index.php?d=galeria&id=301&obraz_id=1914>Oto numer 1000 naszej galerii :)</a>. Ja tylko mam nadziej?, ?e ju? nied?ugo do tej liczby dodamy jedno zero :P Pozdrawiam.

Avatar

Wszelkie Przejawy Artyzmu
^ipy | 2005-08-12

Andrzej Mleczko w Dusznikach W dniach 6-18 sierpnia od 10.00 do 21.00 w Hotelu "Piastów Gród" w Dusznikach Zdroju b?dzie mo?na obejrze? wystaw? rysunków legendarnego polskiego satyryka Andrzeja Mleczki. Oko?o 130 prac formatu A3 (niektóre z oryginalnymi autografami mistrza) podzielonych jest na 2 cz??ci. Powy?sza wystawa to pierwsza tura, a w okolicach ko?ca wrze?nia rozpocznie si? druga cz??? wystawy. Zapraszamy! Ekipa WPA

Avatar

Regulamin
ªmaniek | 2005-08-07

Zosta?a lekko zmieniona tre?? regulaminu.

Avatar

Par? zmian...
ªmaniek | 2005-08-06

Osoby, które zajrza?y do profilu, na pewno zauwa?y?y zmian? wygl?du, taki uk?ad ma za zadanie usprawni? wam uczestniczenie w ?yciu galerii... mam taka nadziej? :) Dodatkowo, jak widzicie, macie mo?liwo?? dodawania newsów, oczywi?cie z akceptacj? redaktorów :P ...a osoby, które jeszcze nie widzia?y forum, serdecznie zapraszam, link oczywi?cie w profilu. Pozdrawiam.


Nowości w galerii głównej

Przedwiośnie - praca na VariArt.org
Przedwiośnie
Godziszewski


Русская деревня - praca na VariArt.org
Русская деревня
bielebny


Dwie natury takie jednej - praca na VariArt.org
Dwie natury takie jednej
Karo


Nowe wyzwania...Głębia... - praca na VariArt.org
Nowe wyzwania...Głębia...
Bajka


całość - praca na VariArt.org
całość
mieto


Telefon do... - praca na VariArt.org
Telefon do...
lekami

On-line


Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności Strona może zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Made with and in Warsaw by jakub mańkowski
Copyright © 2002-2019 VariArt.org